choco-info用法参数详细说明,choco-info常用命令一览表,choco-info最全使用文档, 使用手册。

choco info

显示有关 Chocolatey 包的详细信息。 更多信息:https://chocolatey.org/docs/commands-info.

choco info \{\{包名\}\}

choco info \{\{包名\}\} --local-only

choco info \{\{包名\}\} --source \{\{源 URL|别名\}\}